Success way Model Canvas

Là công thức trợ giúp khi đi trên Con Đường Thành công.

Success way Model Canvas gồm 3 phần chính:

  • Hiện tại: Chìa Khóa, Công Cụ, Nguồn Lực
  • Quá khứ: Bài Học, Vấn Đề
  • Tương lai: Bản Đồ Tương lai

1. Chìa Khóa: việc quan trọng và then chốt nhất mà cần làm để tiến đến mục tiêu

– Áp dụng Nguyên lý Pareto (nguyên lý 80/20) để nhận ra những việc quan trọng then chốt cần làm. Áp dụng nguyên lý 80/20 nhiều lớp sẽ tìm được một việc quan trọng nhất ở hiện tại – mà sẽ đem lại hiệu quả cao nhất trong việc tiến đến mục tiêu.

Chuyên gia điển hình sử dụng kỹ thuật này: Tim Ferriss (tim.blog)

Sách tham khảo: The one thing của Gary W. Keller và Jay Papasan (the1thing.com)

2. Công Cụ: các công cụ bạn cần dùng vào thời điểm hiện tại để gia tăng hiệu quả

Luôn có công cụ hỗ trợ phát triển cá nhân, hoặc hỗ trợ làm việc hiệu quả. Bỏ thời gian tìm kiếm được công cụ phù hợp, mục tiêu sẽ được chinh phục dễ dàng hơn nhiều.

Công cụ điển hình: Mindmap (ví dụ: ryeboard.com)

3. Nguồn Lực: những nguồn lực làm đòn bẩy cho hiện tại

Biết cách sử dụng đòn bẩy sẽ giúp gia tăng năng lực, công việc trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả tăng lên.

Nguồn lực điển hình: sử dụng trí tuệ của người khác 

Ví dụ:

  • Napoleon Hill đã dành ra cả cuộc đời để nghiên cứu sự khác biệt giữa những người thành công và phần còn lại, sau đó đúc kết ra những cuốn sách của mình. Xem: 17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill
  • Website tập hợp các công cụ trí tuệ: mindtools.com

4. Bài Học: bài học rút ra sau mỗi trải nghiệm thực tế

5. Vấn Đề: vấn đề còn tồn đọng và giải pháp

6. Bản Đồ Tương lai: tầm nhìn và định hướng để bạn có thể đạt được mục tiêu

<bài viết đang được cập nhật>